GDPR disclaimer

Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van www.brulabo.be

De onderstaande bepalingen geven aan onder welke voorwaarden Brulabo u toegang verleent tot zijn internetportaal.

Het huidige internetportaal is een initiatief van Brulabo.

1. Aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden

Brulabo verleent u toegang tot deze website www.brulabo.be en tot de daarin opgenomen informatie op voorwaarde dat u zonder voorbehoud akkoord gaat met de voorwaarden die vermeld staan op de huidige pagina “gebruiksvoorwaarden”. Door de website www.brulabo.be en de daarin opgenomen informatie te raadplegen, geeft u te kennen akkoord te gaan met deze voorwaarden. Brulabo kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen.

2. Gebruik van het internetportaal

De inhoud van de huidige website www.brulabo.be  wordt uitsluitend aan u beschikbaar gesteld met het doel algemene informatie in te winnen over Brulabo en zijn activiteiten.

De inhoud van deze website mag uitsluitend worden gebruikt in het kader van de op het portaal aangeboden diensten en voor uw persoonlijke gebruik. Deze website mag niet worden gebruikt als basis voor welke beoordeling van Brulabo dan ook, en is op generlei wijze tegenstelbaar aan, noch bindend voor Brulabo. Niets op deze website mag worden beschouwd als tekoopbieding of aanbod tot levering van diensten of als uitnodiging om een contract te sluiten.

De gebruiker verbindt zich ertoe het internetportaal te gebruiken met inachtneming van de wetgeving en de wettelijke en/of contractuele vermeldingen. De gebruiker mag het internetportaal niet gebruiken op een wijze die afbreuk kan doen aan de belangen van Brulabo, zijn leveranciers en/of partners.

3. Waarborgen en aansprakelijkheidsbeperkingen met betrekking tot het gebruik van het internetportaal

In het algemeen kan Brulabo op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, noch voor enige andere schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van de website www.brulabo.be   dan wel uit de onmogelijkheid daarvan gebruik te maken om welke reden dan ook, ongeacht of deze aansprakelijkheid van contractuele, delictuele of quasi-delictuele aard is dan wel berust op een schuldloze of enige andere vorm van aansprakelijkheid, zelfs indien Brulabo gewaarschuwd werd voor de mogelijkheid van dergelijke schade.

3.1. Informatie

Brulabo zet alle redelijke middelen in om ervoor te zorgen dat de op zijn website Brulabo gepubliceerde informatie naar zijn beste weten up-to-date is. Brulabo verleent evenwel geen enkele waarborg met betrekking tot de geschiktheid, nauwkeurigheid of volledigheid van dergelijke informatie, en waarborgt evenmin dat het internetportaal voortdurend en in elk opzicht volledig en up-to-date is. Het kan zijn dat de op dit internetportaal opgenomen informatie inhoudelijke onjuistheden, technische onvolkomenheden of tikfouten bevat. Deze informatie wordt gegeven ter indicatie en kan periodiek worden gewijzigd. Brulabo kan zich genoodzaakt zien te allen tijde en onaangekondigd verbeteringen en/of wijzigingen in deze website aan te brengen.

Het gebruik van deze website, en bijgevolg van alle informatie die wordt verkregen of alle elementen die worden gedownload tijdens het gebruik van de dienst, vindt plaats onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Brulabo wijst elke aansprakelijkheid af voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de informatie op dit internetportaal.

De gebruiker erkent bovendien dat hij als enige aansprakelijk is voor elke schade die aan zijn IT-systeem wordt toegebracht of voor elk gegevensverlies dat het gevolg is van het downloaden van welke inhoud dan ook.

3.2. Toegang tot het internetportaal

Dit internetportaal wordt beschikbaar gesteld in de vorm van een «as-is» dienst en is toegankelijk naargelang van de beschikbaarheid ervan. Brulabo kan geen enkele waarborg geven met betrekking tot de continuïteit, opportuniteit, veiligheid of storingvrijheid van deze dienst, en evenmin waarborgen dat de met gebruikmaking van de dienst verkregen resultaten juist en/of betrouwbaar zijn en dat eventuele fouten in de gebruikte software gecorrigeerd zullen worden.

3.3. Hyperlinks

De website www.brulabo.be bevat koppelingen of hyperlinks naar andere websites alsook verwijzingen naar andere informatiebronnen, die u uitsluitend ter indicatie beschikbaar worden gesteld. Brulabo heeft geen controle over deze websites en de daarin opgenomen informatie en kan bijgevolg geen enkele waarborg geven met betrekking tot de kwaliteit en/of volledigheid van die informatie.

Brulabo wijst elke verantwoordelijkheid af voor elke onaangepaste, onrechtmatige of onwettelijke inhoud waarnaar deze hyperlinks verwijzen, alsook voor de schade die kan voortvloeien uit de raadpleging daarvan.

Wanneer u vanaf uw website een hyperlink wilt maken naar de portaalsite van Brulabo, vragen wij u om eerst contact op te nemen met de webmaster vandenbogaert at brulabo.irisnet.be (at vervangen door @)  , die u zo spoedig mogelijk zal meedelen of uw aanvraag ontvankelijk is.

 

3.4. Handelingen van internetgebruikers

Brulabo kan op generlei wijze verantwoordelijk worden gesteld voor de door internetgebruikers gestelde handelingen.

4.. Intellectuele-eigendomsrechten

Alle elementen en informatie die toegankelijk zijn op dit internetportaal www.brulabo.be alsook de compilatie en schikking daarvan (teksten, foto’s, afbeeldingen, pictogrammen, video’s, software, database, gegevens enz.) worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Brulabo.

De namen en logo’s van Brulabo die worden weergegeven op het internetportaal zijn auteursrechtelijk beschermde merken en/of handelsnamen. Het is niet toegestaan de merken van het portaal www.brulabo.be op welke wijze dan ook te gebruiken in samenhang met andere producten of diensten dan die van Brulabo, indien zulks verwarring kan doen ontstaan bij de consumenten of indien Brulabo daardoor in zijn belangen kan worden geschaad of in diskrediet kan worden gebracht.

Tenzij de gebruiker vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming daartoe gekregen heeft van Brulabo, is het hem strikt verboden het geheel of een deel van dit internetportaal in enige vorm of op enige wijze en op welke informatiedrager dan ook te kopiëren, te verveelvoudigen, te reproduceren, te vertalen, weer te geven, te wijzigen, door te zenden, te publiceren, aan te passen, te distribueren, te verspreiden, in licentie te geven, over te dragen, te verkopen, of op enige andere manier te exploiteren. Elke overtreding of inbreuk kan burgerrechtelijke en strafrechtelijke gevolgen hebben.

5. Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

5.1 Principes

De website www.brulabo.be wil zich aanpassen aan de nieuwe digitale realiteit en de nieuwe bepalingen van het Europese recht. 

Dit portaal www.brulabo.be werd in overeenstemming gebracht met verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Deze verordening versterkt de rechten van de Europese burgers en geeft hen meer controle over hun persoonsgegevens, met name door een eengemaakt juridisch kader te bieden.

Brulabo, uitgever van het portaal www.brulabo.be, heeft een duidelijk en welomschreven beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacy) vastgesteld overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen ter zake.

In deze rubriek worden de volgende vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens beantwoord:

5.2 Welke persoonsgegevens verzamelen wij en voor welk(e) doeleind(en)?

 

Brulabo verzamelt geen enkele persoonsgegevens op het portaal www.brulabo.be.

 

5.3. Hoe worden cookies gebruikt?

De website www.brulabo.be is van plan de bezoekers in kennis te stellen van het gebruik van wat in de wet wordt genoemd “informatie die is opgeslagen in de eindapparatuur van een eindgebruiker”, beter bekend als “cookies”.

Een cookie is een bestand dat door de server van de website www.brulabo.be wordt verzonden en dat wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer om een spoor bij te houden van de bezochte internetsite. Dit bestand bevat een bepaald aantal gegevens over dit bezoek.

Brulabo registreerd enkel de taalvoorkeur van de gebruiker. Deze cookies zijn anoniem (niets van de ingezamelde informatie laat zich aan uw identiteit koppelen)         

De gebruiker kan weigeren dat cookies op zijn computer worden opgeslagen door de instellingen van zijn webbrowser aan te passen. Niettemin kan deze weigering tot gevolg hebben dat bepaalde diensten van het internetportaal ontoegankelijk worden.

 

5.4. Het register van de verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens?

Overeenkomstig artikel 30 van verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) houdt Brulabo een register bij van de verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens.

 

5.5. Welke zijn de beroepsmogelijkheden?

Wanneer hij van mening is dat de persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die niet overeenstemt met de Europese verordening, kan de gebruiker kosteloos een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit wanneer hij moeilijkheden of problemen ondervindt bij de uitoefening van de hierboven genoemde rechten of wegens niet-nakoming van de door de verordening voorgeschreven verplichtingen.

Daarnaast heeft de gebruiker recht van gerechtelijk beroep ten aanzien van bepaalde handelingen en beslissingen van de toezichthoudende overheid wanneer deze een juridisch dwingende beslissing neemt of nalaat de gebruiker binnen een termijn van drie maanden in te lichten over de vooruitgang of de uitkomst van zijn klacht.

 

 

6. Geschillenbeslechting, bevoegdheid en toepasselijk recht

De onderhavige gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Belgisch recht en de Europese verordening. Alle geschillen die voortvloeien uit of die verband houden met het gebruik van deze dienst, maken het voorwerp uit van een minnelijke schikking. Indien geen minnelijke schikking wordt bereikt, wordt het geschil voorgelegd aan de rechtbanken van Brussel (België).

Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke waarschuwingsmelding langs elektronische weg wordt aanvaard in elke gerechtelijke of administratieve procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en handelsregisters die in gedrukte vorm worden aangelegd en bewaard.

 

7. Contactgegevens